Stanovy

STANOVY
Česká společnost histologických laborantů
(ČSHL)
 1. Česká společnost histologických laborantů (dále společnost) je:
  1. Dobrovolné nevládní sdružení, které sdružuje zdravotnické pracovníky oboru histologie, patologie a cytodiagnostiky, vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané.
  2. Samostatnou národní společností.
  3. Právnickou osobou.
  4. Způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech.
 2. Sídlem společnosti je:
  1. I. patologicko-anatomický ústav FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2
 3. Poslání a cíl společnosti
  1. Dbá, aby se její členové podíleli na rozvoji a využití poznatků všech oblastí histologie.
  2. Organizuje odborné akce, jejichž cílem je rozšiřovat nejnovější výsledky a poznatky do praxe.
  3. Aktualizuje webové stránky společnosti.
  4. Vede evidenci členů, evidenci placení příspěvků a přehled finančního hospodaření.
  5. Informuje na sjezdu o stavu evidence a hospodaření.
  6. Uděluje pocty (čestné členství atd.)
 4. Organizační struktura společnosti
  1. Základní organizační jednotkou společnosti je výbor, který organizuje (nebo může organizaci zadat) sjezdy, konference a další formy odborných akcí pro své členy.
  2. Sjezd společnosti je organizován minimálně jedenkrát za čtyři roky s udáním programu.
  3. Sjezd:
   1. Schvaluje Stanovy
   2. Schvaluje výši příspěvků
   3. Schvaluje hospodaření v uplynulém funkčním období
   4. Schvaluje změny Stanov a rozhoduje o zániku či změně struktury společnosti
   5. Sjezd navrhuje a schvaluje revizní orgán společnosti.
 5. Volby do výboru společnosti
  1. Volby probíhají při účasti minimálně dvoutřetinovém počtu členů sjezdu.
  2. Výbor je maximálně sedmičlenný, volený na čtyřleté funkční období.
  3. Každý člen, který je vzdělán v oboru histologie nebo cytodiagnostiky může být zvolen členem výboru, předsedou i místopředsedou opakovaně.
 6. Členství
  1. Je řádné a čestné.
  2. Členem se může stát osoba, která je vzdělána v oboru histologie, cytodiagnostiky (event. blízkých oborů) a osoba, která v tomto oboru pracuje (teoretické ústavy).
 7. Práva a povinnosti členů
  1. Účast na činnosti společnosti.
  2. Placení členských příspěvků v určených termínech a ve stanovené výši.
  3. Dodržovat Stanovy, hájit a prosazovat zájmy společnosti.
  4. Volit a být volen do výboru společnosti.
  5. Ucházet se o ceny za výbornou aktivní účast na sjezdech, konferencích aj.
 8. Majetek a hospodaření
  1. Příjmy společnosti tvoří členské příspěvky, sjezdové a konferenční poplatky (pokud jsou společností přímo organizovány), sponzorské dary.
  2. Členové výboru a revizoři mají nárok na náhradu cestovních výdajů při účasti na zasedáních výboru.
  3. Předseda a místopředseda mají nárok na náhradu cestovních výdajů při jednáních pro společnost.
  4. Předseda a místopředseda schvalují cestovní příkazy členům výboru.
  5. Členové výboru nemusí ve svém funkčním období platit členské příspěvky.
 9. Výbor společnosti
  1. Výbor tvoří předseda, místopředseda, členové výboru a pokladník. Jednání výboru se mohou zúčastnit čestní členové s hlasem poradním a revizoři a to bez hlasovacího práva.
  2. Sjezdem zvolení členové výboru si volí svého předsedu, místopředsedu (pokud tak není s výjimkou učiněno sjezdem, bod 5.3. Stanov) a pokladníka.
  3. Výbor je schopen se usnášet a usnášení přijímat při nadpoloviční účasti členů.
  4. Předseda zastupuje společnost navenek a jedná jejím jménem. V případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo jím pověřený jiný člen výboru.
  5. Za společnost má podpisové právo předseda a místopředseda i ve věcech finančních.
  6. Pokladník má podpisové právo pouze ve věcech finančních.
 10. Revizní orgány
  1. Revizoři jsou pro společnost dva.
  2. Jsou navrženi a voleni sjezdem na čtyřleté období.
  3. Revizoři nesmí být členy výboru společnosti.
  4. Revizoři kontrolují hospodaření společnosti a o výsledku své činnosti podávají jedenkrát ročně písemnou zprávu výboru.
  5. Revizoři mohou ústně informovat sjezd o stavu hospodaření společnosti.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů členů sjezdu, který rovněž rozhodne o způsobu naložení s majetkem společnosti.
  2. Zánikem společnosti a rozhodnutím o majetku se ruší veškeré Stanovy České společnosti histologických laborantů.
  3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem 11.11.2016, kdy byly schváleny členy 22. sjezdu České společnosti histologických laborantů.

Správa www: cshl@uhrin.cz, reklama na serveru: cshl@uhrin.cz
Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2004-2018 MUDr. Marek Uhrin, Česká společnost histologických laborantů